DTM a DSM

Dokážeme pro vás zpracovat DTM (digitální model terénu) a DSM (digitální model povrchu) jak metodou klasického fotogrammetrického vyhodnocení leteckých snímků, tak klasifikací bodových mračen leteckého laserového skenování.

Jako zdrojů dat také běžně využíváme bodů DTM a DSM pořízených nejmodernějšími metodami automatické korelace stereoskopických párů snímků.


Letecké snímkování | Laserové skenování | Aerotriangulace | Fotogrammetrické mapování | DTM a DSM | 3D modelování | Ortofotomapa
Skenování analogových snímků | GIS aplikace | Projektové vedení a QC